BWPD, Burundian Women for Peace and Development

Voor een Burundi waarin vrouwen en meisjes participeren in de samenleving

Centrum Amahoro

BWPD heeft in Kirundo een eigen centrum opgericht, het Centrum Amahoro. Van hieruit wordt een breed scala aan activiteiten ontwikkeld. De activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Voor de dagelijkse leiding van de organisatie is een coördinator.

De partner organisatie ASSOCIATION ABAREMESHAMAHORO beheert het Centrum.

ASSOCIATION ABAREMESHAMAHORO is een Vereniging van vertegenwoordigers uit de 7 communes van de provincie Kirundo.

 

HET BELEID

In het beleidsplan voor de komende drie jaren staan de mensenrechten centraal. Specifieke gaat de aandacht naar geweldloosheid en de transformatie van conflicten en bestrijding van geweld tegen vrouwen.
Daarnaast organiseert het Centrum vormende educatieve trajecten over vrouwenrechten, reproductieve gezondheid, hygiëne, en bestrijding van seksueel geweld.

Een evenzo belangrijk onderwerp is het versterken van de culturele identiteit. Sportieve activiteiten, voetbal in het bijzonder, en artistieke evenementen zoals theater, film en muziek worden daarvoor georganiseerd.

En niet het minst belangrijk is het bevorderen van de economische onafhankelijkheid van vrouwen middels inkomsten genererende initiatieven.

Informatie, voorlichting en kennisoverdracht is de hoofdactiviteit van het centrum. Door de jarenlange burgeroorlog is de maatschappij ontwricht.

Vrede en veilig samenleven zijn terug kerende ontwerpen voor cursussen en bijeenkomsten.

Radio Remesamahoro

De economie van het land is voor meer dan 80% gebaseerd op landbouw en veeteelt. Vanaf 1993 heeft de bevolking geleden onder de burgeroorlog. Dit conflict heeft het land in extreme armoede gestort.

 

De provincie Kirundo, ooit de graanschuur van het land, is nu de armste provincie van Burundi terwijl het beschikt over natuurlijke hulpbronnen. Onwetendheid van de bevolking houdt deze situatie in stand.

In de regio Kirundo valt er steeds minder regen waardoor kostbaar grondgebied verloren gaat. Dit klimaatprobleem is desastreus in de situatie van de ongecontroleerde overbevolking in de regio.

 

Informatie en overdracht van kennis moet deze situatie keren. Toegang tot goede informatie en kennis over het leefklimaat en hoe te werken aan sociale cohesie is de sleutel tot verandering.

De lokale Radio is daartoe het medium. De Radio kan bijdragen aan het toegankelijk maken van informatie en inzichten presenteren die noodzakelijk zijn voor een duurzame ontwikkeling in het Noorden van Burundi.

 

BWPD en ASSOCIATION ABAREMESHAMAHORO hebben het initiatief genomen om een lokaal radio station op te richten. De doelstelling is:

  • Het bevorderen van de onderlinge cohesie en gemeenschapsband.
  • Het bevorderen van een actieve onderlinge communicatie tussen de mensen binnen de communes van de provincie Kirundo.
  • Informatie geven over verschillende aspecten, die actueel en relevant zijn voor het dagelijkse leven van de Burundezen, zoals het klimaat, de bescherming van het milieu.
  • Daarnaast moet er ruim plaats zijn voor educatieve informatie, dé bouwstenen voor het vreedzaam opbouwen van de Burundese samenleving.

Goede informatie en voorlichting is de basis voor een bewustwording van de problemen en kan een bijdrage leveren aan de oplossingen die moeten worden gevonden.